Δελτίο τύπου

Θέμα: ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ – ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΙΑ ΤΩΝ 20 ΚΙΛΩΝ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια τροφής σκύλων, για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες τις Ανθρώπινη κοινωνία Ελλάς (ΑΚΕ).  Για την εύρυθμη λειτουργία τις και την ειρηνική συνύπαρξη των αδέσποτων τις κοινότητας με τον άνθρωπο, οι ΑΚΕ για την ευζωία τους , θεωρεί απαραίτητη την προμήθεια τροφών.

Συγκεκριμένα:  ζητά μια(1) παλέτα με 32-36 τσουβάλια των 20κg με ελάχιστο ποσοστό σε πρωτεΐνες 23% και λίπη όχι άνω του 10 %.

Η παράδοση των ζωοτροφών θα γίνει με αυτοκίνητο του προμηθευτή  σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την ΑΚΕ και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία. Τα έξοδα συσκευασίας του προϊόντος, κατάλληλης μεταφοράς και παράδοσης στους χώρους που θα υποδειχτούν, βαρύνουν τον προμηθευτή, που τα μεταφέρει με δικό του μεταφορικό μέσο.

Η λήξη των τροφών θα πρέπει να έχει διάρκεια περισσότερο από ένα (1) έτος από την ημερομηνία παράδοσης.

Ο προμηθευτής   πρέπει  να παρευρίσκεται ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στην παράδοση και παραλαβή των προϊόντων. Επιπλέον εφόσον ζητηθεί, θα πρέπει ο προμηθευτής να μπορεί να δώσει πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων του (π.χ. συσκευασία, βάρος συσκευασίας προϊόντων, ποιότητες, εργοστάσιο κατασκευής κ.λ.π.), καθώς και  πρόσφατες αναλύσεις του προϊόντος χημικές και μικροβιολογικές που θα πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάση τιμής.

Τρόπος πληρωμής:  Μετρητά κατά την παράδοση.

Οι προσφορές να σταλούν στο email: humanesocietyhellas@gmail.com

ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ – ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΙΑ ΤΩΝ 20 ΚΙΛΩΝ

32 -36  τσουβάλια με ελάχιστο ποσοστό σε πρωτεΐνες 23% και λίπη όχι άνω του 10 %.

Ευχαριστώ,

Φ. Ευαγγελόπουλος